Επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 – 2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως που προβλέπει την επανέναρξη λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 – 2020

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:
Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται:

α) «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών και

β) «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας- Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες) και των ημερών αναρρωτικής άδειας σε ημέρες εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2019-2020 θα επαναλειτουργήσουν στις 18 Μαΐου 2020 τόσο για το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» όσο και για το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Το Πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2019-2020 μπορεί να ολοκληρωθεί έως και τις 15 Νοεμβρίου 2020.

Αποκλειστικά για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας» περιόδου 2019-2020 και μετά την επανέναρξή τους λόγω της άρσης του μέτρου της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης πάσης φύσης εκ- παιδευτικών δομών ορίζονται τα εξής:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας»

1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται από επιμέρους μαθησιακές ενότητες, διαρκεί συνολικά έως εννέα (9) ώρες εβδομαδιαίως και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.

2. Η διάρκεια κάθε διδακτικής ώρας του «Προγράμματος εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» ορίζεται σε 35 λεπτά.

3. Ο διδάσκων, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του Προγράμματος Σπουδών, δεν δύναται να πραγματοποιεί το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας εκτός εκπαιδευτικής μονάδας με εκπαιδευτική επίσκεψη, μέχρι την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2019-2020.

4. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και στα πλαίσια της «Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας», οι μαθητευόμενοι εξετάζονται είτε με υποβολή γραπτής εργασίας είτε προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος.

5. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας προβλέπει ότι σε τμήματα άνω των 12 μαθητευομένων διδάσκουν 2 εκπαιδευτικοί. Στις περιπτώσεις τμημάτων μαθητείας με περισσότερους των 15 παρακολουθούντων, τα τμήματα θα χωρίζονται ισομερώς σε 2 υποτμήματα και θα ανατίθεται ένα υπο- τμήμα σε κάθε εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή εντός του εργαστηριακού χώρου.

6. Σε περίπτωση που ο διδάσκων του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή βρίσκεται σε άδεια ειδικού σκοπού και δεν υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τότε με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. διερευνάται η δυνατότητα ανάθεσης του εργαστηριακού μαθήματος σε άλλο εκ- παιδευτικό ίδιας ειδικότητας. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός , το τμήμα μαθητείας διακόπτει τη λειτουργία του και οι μαθητευόμενοι δύνανται να ενταχθούν στις ρυθμίσεις της Παραγράφου Γ της παρούσας.

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μα- θητεία σε εργασιακό χώρο».

1. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» επαναλειτουργεί εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται δεν τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και λειτουργούν σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

2. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» έχει διάρκεια έως τριάντα πέντε (35) ώρες εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε έως πέντε (5) ημέρες, για επτά (7) ώρες την ημέρα. Η επιλογή των ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας εβδομαδιαίως πρέπει να γίνεται με βάση α) τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του προγράμματος από όλους τους μαθητευόμενους μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2020, β) το ωράριο λειτουργίας του εργασιακού χώρου και γ) τη σύμφωνη γνώμη εκπαιδευτικού, εργοδότη και μαθητευόμενου.

3. Για το όριο αδειών του Προγράμματος ισχύει ό,τι προβλέπεται στην υπ ́αριθμ. η Φ9/137984/ΓΓ4/6-9-2019 (Β ́ 3459) υπουργική απόφαση με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία και ολοκλήρωση τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 – 2020.». Κατ ́εξαίρεση σε περίπτωση που μαθητευόμενος λάβει οδηγίες για παραμονή στο σπίτι από τον ΕΟΔΥ ως μέτρο προφύλαξης για τη δια- σπορά του κορωνοϊού δικαιούται να λάβει άδεια απουσίας τόσο από την εκπαιδευτική δομή όσο και από το χώρο εργασίας εφόσον προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο λόγος απουσίας του. Η άδειας απουσίας Θα πρέπει να έχει διάρκεια 14 ημερολογιακές ημέρες. Η εν λόγω άδεια δεν προσμετράται στο σύνολο των 12 ημερών αναρρωτικής ή κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος.

4. Κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας ή της άδειας απουσίας, οι μαθητευόμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ούτε στο εργαστηριακό μάθημα, ούτε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.

5. Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2019 – 2020, μπορεί να γίνει αλλαγή εργοδότη, πέραν των ισχυουσών διατάξεων και εφόσον είναι εφικτό,στην περίπτωση που ο μαθητευόμενος χάσει τη θέση μαθητείας για οποιονδήποτε λόγο, μετά την άρση των μέτρων κατά του κορωνοϊού. Η αλλαγή πρέπει να πραγματοποιηθεί, κατ ́εξαίρεση,σε 10 εργάσιμες ημέρες και μετά από έγγραφη ενημέρωση περί αδυναμίας συνέχισης στη μαθητεία του εργοδότη στο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητευόμενος. Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2019 – 2020, αλλαγή εργοδότη μπορεί να επαναληφθεί 2 φορές.

Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΕΠΑ.Λ. /Ε.Κ. και οι διδάσκοντες/επόπτες εκπαιδευτικοί φροντίζουν ώστε να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προ- φύλαξης των μαθητευόμενων, καθώς και των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους εργαστηριακούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών. Επίσης φροντίζουν να επισημάνουν σε όλους τους εργοδότες των μαθητευομένων να τηρούν πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με την ασφάλεια των χώρων εργασίας αλλά και των μέτρων προστασίας των εργαζομένων και στους μαθητευόμενους.

Γ. Ειδική ρύθμιση

Οι μαθητευόμενοι των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας περιόδου 2019 – 2020 δύνανται να συμπληρώσουν το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας» στην περίοδο 2020-2021 και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τμήματα και θέσεις μαθητείας αντίστοιχης ειδικότητας σε περίπτωση που:

α) παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας του οποίου η λειτουργία ανεστάλη λόγω κορωνοϊού, η επαναλειτουργία δεν προβλέπεται μέχρι τη λήξη του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2019 – 2020 και δεν είναι εφικτή η τοποθέτησή τους σε νέο εργοδότη,

β) νόσησαν από COVID-19 ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και εξαιτίας αυτού δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας,γ) παρακολουθούν τμήματα μαθητείας, των οποίων η λειτουργία θα διακοπεί λόγω αδυναμίας υλοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, σύμφωνα με την περίπτωση 6 της παραγράφου Α του άρθρου μόνου της παρούσας.
Κατά τα λοιπά θέματα ισχύει η Φ9/137984/ΓΓ4/ 6-9-2019 (Β ́ 3459) υπουργική απόφαση με θέμα «Οργάνωση, λειτουργία και ολοκλήρωση τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2019 – 2020».