Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας 2022-23

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022-23

Eτήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας