Υπολογισμός μορίων για τους υποψήφιους φοιτητές των Επαγγελματικών Λυκείων

Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία προκύπτει ως εξής: κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές και η βαθμολόγηση του γίνεται από τον καθένα από αυτούς στην εκατονταβάθμια κλίμακα (0-100), με ακέραιους μόνο αριθμού. Ο Τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) και  είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα ή σε περίπτωση αναβαθμολόγησης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα. Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και Ειδικότητας έχουν οριστεί ως εξής:

Α. Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων του κάθε Τομέα, πλην της Κοινής Ομάδας Σχολών:

 • για το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) συντελεστής 1,5
 • για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5
 • για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
 • για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

Β. Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας Σχολών (Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, ΤΕΦΑΑ κτλ) ορίζονται οι παρακάτω συντελεστές:

 • για το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) συντελεστής 3,5
 • για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 3,5
 • για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5
 • για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

Συντελεστές ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών:

 • για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας ορίζεται συντελεστής 1
 • για τα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας και του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών ικανοτήτων ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
 • Για τα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου σχεδίου και του Γραμμικού σχεδίου ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών του.
 • Στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
 • Ο τρόπος εξαγωγής της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων που επιθυμούν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (142 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (13 Α΄ ) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β΄) υπουργικής απόφασης.

Επομένως:

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως εξής:   Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Παράδειγμα:

Αν υποτεθεί ότι ένας υποψήφιος έχει πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά  15, στην Νεοελληνική γλώσσα 12,     στο ένα μάθημα ειδικότητας 13, στο άλλο μάθημα ειδικότητας 17, στα Αγγλικά 15, στο Ελεύθερο σχέδιο 12,5, και στο Γραμμικό Σχέδιο 13.5 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Α. Για εισαγωγή στις Σχολές, τμήματα και τις Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων πλην της Κοινής Ομάδας Σχολών:

1) Για τα τμήματα στα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως άθροισμα των μορίων ανά μάθημα:

 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών =15×1,5=22,50
 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας =12×1,5=18,00
 • Γραπτός βαθμός στο α΄ μάθημα Ειδικότητας =13×3,5=45,50
 • Γραπτός βαθμός στο β΄ μάθημα Ειδικότητας =17×3,5=59,50

Συνολικός αριθμός μορίων: (22,50+18,00+45,50+59,50) x 100= 14550 (με μέγιστο τα 20000 μόρια)

2) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο παραπάνω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών =15 x1 = 15,00

Συνολικός αριθμός μορίων: 14550 + (15x100) = 16050 (με μέγιστο τα 22000 μόρια)

3) Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο 12,50
 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα Γραμμικό Σχέδιο 13,50

                                                   Μέσος όρος x 2=13,00 x 2 = 26,00

Συνολικός αριθμός μορίων: 14550 + (26x100) = 17150 (με μέγιστο τα 24000 μόρια)

B. Για εισαγωγή στις Σχολές & Τμήματα μόνο της Κοινής Ομάδας Σχολών για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως άθροισμα των μορίων ανά μάθημα:

 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών =15×3,5=52,50
 • Γραπτός βαθμός στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας =12×3,5=42,00
 • Γραπτός βαθμός στο α΄ μάθημα Ειδικότητας =13×1,5=19,50
 • Γραπτός βαθμός στο β΄ μάθημα Ειδικότητας =17×1,5=25,50

Συνολικός αριθμός μορίων: (52,50+42,00+19,50+25,50) x 100= 13950 (με μέγιστο τα 20000 μόρια)